ما از اتم ها ساخته شده ایم[https://www.aparat.com/v/J10bd]