فراخوان نقد و بررسی كتاب شیمی2 و آزمایشگاه چاپ91از آنجا كه كتاب شیمی 2 و آزمایشگاه نوسازی شده  و با  تغییرات كلی به چاپ رسیده است .  گروه شیمی دفتر تالیف و برنامه ریزی درسی درنظر دارد نقطه نظرات و پیشنهادهای علمی و عملی  شما دبیران  و كارشناسان گروه شیمی مناطق و مراكز استان ها را  بررسی و اصلاحات مناسب را در چاپ بعدی این كتاب لحاظ كند . از این رو از شما عزیزان دعوت می شود تانتایج  نقد و بررسی های سازنده ی خود را به یكی از این دو روش به دفتر گروه شیمی تا تاریخ 5 بهمن 91  ارسال كنید. 

1-تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، شماره 274

کد پستی 15874

صندوق پستی 363-15855

2- پست الكترونیكی comments.chem@gmail.com