بدینوسیله از همه همکاران عزیز و فعال منطقه 6 که در مجمع دوم گروه شیمی شرکت کردند و همکاران خوب و گرامی مناطق 11و 1 که در این مجمع ما را سرافراز نمودند نهایت سپاس را داریم
موفق و سربلند باشید