گردهمایی دبیران شیمی منطقه 6 در روز یکشنبه مورخه 1396/8/21 در دبیرستان انرژی اتمی بر گزار گردیددر این جلسه کارگاه  آموزشی درس ملی شیمی و 

روش تدریس زمینه محور توسط سرکار خانم عطار برگزار گردید و در آزمایشگاه دبیرستان همکاران لوله های گسلر و طیف نشری عناصر مختلف را مشاهده نمودند.