بسمه تعالی

در روز دوشنبه مورخ 17/12/94 از ساعت 14 الی17 کارگاه آموزشی دبیران شیمی این منطقه برگزار شد.

در این گارگاه  استاد ارجمند سرکار خانم فرحناز سیفی به آموزش نرم افزار آزمون ساز پرداختند .در ضمن اینکه جزوه آموزشی این نرم افزار را نیز در اختیار همکاران قرار قرار دادند.