لیست آزمایشهای انجام شده در سومین جلسه ضمن خدمت شیمی:

1- مشاهده لوله های کروکس

2-مشاهده لوله های گسلر

3- مشاهده لوله های پرتوی کاتدی (3تا)

4- علت استفاده از پتاسیم نیترات در باروت سیاه به کمک دستمال کاغذی

5- تست شعله به کمک مواد موجود در منزل مانند زعفران - قرص کلسیم - قرص کربنات لیتیم

6- مشاهده ی مواد فلورسانس و فسفرسانس موجود در منزل

7- مشاهده پدیده تداخل به کمک فنر ارتعاش (مشاهده خاصیت موجی)

8- مشاهده دستگاه طیف بین و طرز کار آن

10- مشاهده ی مدل های گرافیت و الماس و فولرن

11- درست کردن جدول تناوبی به گونه ای که تمامی عنصرها در آن جای گیرند

12- اکسایش گلیسیرین به کمک نمک های دی کرومات

13-مشاهده مولکول های مختلف با مدل های مولکولی از یک تا 7 قلمرو

14- مشاهده عدد کوئوردیناسیون 8 به کمک مدل های مولکولی

15- مشاهده بلورهای مختلف با میکروسکوپ

16- چرا فلزهای فعال قلیایی و قلیایی خاکی باید در نفت نگهداری شوند ( مشاهده کلسیم زیر میکروسکوپ)

17- مشاهده ی LPG

18-مشاهده ی انجام کار توسط بادکنک و تعیین علامت آنتالپی و کار

19- ادامه تست شعله با پودر منیزیم و مخلوط پودر آهن و منیزیم و آلومینیوم