http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/fasl2.html

فایل های 6 تا 17 بخش " بر دانش خود بیافزایید " را از آدرس اینترنتی بالا دریافت نمایید.