بارم بندی کتاب شیمی 3 سال سوم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک کد1/257

دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 95-1394

 بخش

پایانی نوبت اول 

پایانی نوبت دوم - شهریور - بزرگسالان و دی ماه 

 اول

12

5/6

 دوم*

8

5/6

 سوم

 ---

7

 جمع

 20

 20

 

* در نوبت اول بودجه بندی بخش 2 تا صفحه 59 صورت می گیرد.

*برای آزمون سال تحصیلی جاری کتاب چاپ سال 1394 مبنای طراحی سوال می باشد.