بارم بندی کتاب شیمی 2 سال دوم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک کد 1/277

دوره دوم متوسطه سال تحصیلی 95-1394

 بخش

پایانی نوبت اول 

پایانی نوبت دوم 

شهریور 

 اول

 8

 2

 4

 دوم

 7

 2

 3

 سوم*

 5

 5

 3

 چهارم

 ---

 7

 6

 پنجم

 ---

 4

 4

 جمع

 20

 20

 20

 

* در نوبت اول بودجه بندی بخش 3  تا صفحه ی 57 ارزشیابی صورت می گیرد .