همکار عزیز، وگرانقدر ،سرکار خانم آبی، تسلیت صمیمانه ما را در غم  واندوه فقدان پدر گرامی  خود  بپذیرید.از خداوند بزرگ آرزوی صبر وبردباری  وسلامتی، برای شما، وخانواده محترمتان مسئلت داریم.