ضمن گرامی داشت روز طبیعت ،لازم است  مراتب تشکر وقدر دانی خود رااز دبیرستان مهاجر ایروانی ،بابت اجرای  برنامه ای در ارتباط با باز یافت باطری ها داشته باشیم .در طی این تلاش ، دانش آموزان با صدمات جدی که  دور ریز باطری هابه محیط زیست می زند ،آشنا شدند وگامی موثر در راستای شیمی سبز برداشته شد . همچنین مراتب سپاس خود را از سرکار خانم عطار دبیر شیمی فعال این دبیرستان اعلام می کنیم. ایشان با تنظیم مقاله وارائه ی این برنامه  تحقیقاتی قدم بزرگی در حمایت از طبیعت  وتدریس اصول شهروندی به دانش آموزان ،بر داشتند. امیدواریم اجرای چنین برنامه های مفیدی، در کل مدارس ، تداوم یابد و ما اخباری در جریان فعالییت های سبز دیگر دبیرستان ها  نیز داشته باشیم.بیایید به همراهی با زیباییهای محیط زیست بیندیشیم ودر عمل پاسدار طبیعت باشیم.