ضمن گرامی داشت روز درخت کاری چه خوب است در عمل به این مهم توجه کنیم وبا رواج فرهنگ ایجاد محیط سبز از درون کلاس های درسی، گامی در تولید هوای پاک وایجاد محیط زیبا برداریم.