سال هاست که باورود آلاینده ها به اتمسفر انگار داریم قایقی که روی آن نشسته ایم را سوراخ می کنیم. CFC ونیتروژن منو اکسید از جمله این تخریب کننده ها هسنتد.ولی چرا قطب جنوب!می توانید اطلاعات بیشتر را از(منبع: اپک تایمز فارسی) جستجو کنید.