همکاران محترم :
از این که صادقانه تجربیات خود را باما قسمت می کنید از شما متشکریم.بیاییم در کوله بار زندگی مان نگذاریم داشته های امروزمان ، آرزوهای فردامان شود. سپاس که با ارسال پرسش های تصویری - مفهومی در مسابقه طراحی پرسش  شرکت  داشتید وحضور فعال خود را نشان دادید.