در این فضل سرما بهتر است سری یه انواع یخ ها بزنیم. جالب است بدانید تا به حال 16 نوع یخ شناسایی شده که بسته به دماها وفشار های مختلفی که تشکیل می شوند در چگالی و نظم وساختار بلوری متفاوت هستند.برای یافتن اطلاعات بیشتر بهتر است به سایت گروه شیمی سازمان شهر تهران مراجعه کنیم.