به نام کیمیاگر هستی

گزارش کار گاه آزمایشگاه شیمی منطقه 6

این کار گاه باهمکاری پژوهشسرا وبا حضور 41 نفر از همکاران  در محل  گروه های آموزشی  منطقه6تشکیل شد.در این جلسه  با استفاده از تجربیات همکاران ،آزمایش های جالبی را انجام دادیم وروی نحوه انجام کار، از نظریات یکدیگر استفاده می کردیم. آزمایشات مطرح شده به شرح زیر می باشند:

 1 – آزمایش  عملکرد گاز مرگ خاموش: فکر می کنیدچگونه با یک بشر ساده می توان خلاقییت ایجاد کرد!؟  در این آزمایش ساده به کمک شمع روشن ویک بشر وارونه روی آن، نشان می دهیم بدون آن که بشر کاملا روی میز برسد شمع خاموش می گردد یعنی باز بودن زیر در اتاق وقتی شومینه روشن است، بی فایده است وگاز کربن منواکسید چون سبکتر ازاکسیژن هوا است در بالا مانده وباعث خفگی می شود.

2 – آزمایش خاصیت موئینگی آب: دو لیوان  یکی پراز آب ودیگری خالی را در کنار هم می گذاریم ویک کلینکس لوله شده را روی لیوان ها مثل پل رابط می گذاریم ،آب از یک لیوان به آهستگی وارد لیوان دوم می شود ولیوان خالی را به تدریج پرازآب می کند.حالااگرآب رنگی رادرلیوان اول داشته باشیم ، تصفیه آب هم دیده می شودوجذابترمی گردد.

3 – بررسی آزمایشی برای تمام فصول! آزمایشی که در تمامی پایه ها به نحوی با آن مواجه هستیم. اثر سدیم بر آب در حضور معرف فنل فتالئین  می باشد.این کاربه دو شکل انجام می گردد. یا کاغذ صافی خیس با معرف فنول فتالین ،که تکه کوچک سدیم روی آن، خط های رنگی را با حرکتی سریع می کشد . ویا به شکل امن تروجالبتر ، داخل ارلن آب با معرف فنل فتالین تکه کوچک سدیم را می اندازیم وسر ارلن را کاغذ صافی قرار می دهیم، تاگاز هیدروژن جمع شود. با کبریت آتش می زنیم .فرو رفتن آتش داخل ارلن که مربوط به سنگینی اکسیژن هوا  است  بحث روی چگالی گازها  را جالبتر می کند.  آزمایش واقعا زیبایی است ولی گاز هیدروژن باعث سرفه وناراحتی می شود تا به حال فکر کرده بودید چرا؟!  گازهیدروژن  بسیار سبک است ونفوذ پذیری بالایی دارد که به جای اکسیژن ونیتروژن سریعا  به شش های ما نفوذکرده وواردکیسه هوایی درششها شده وباعث تورم ریه وسرفه اطرافیان می شود.

4 – آزمایش باران طلایی : دنیای رنگ ها همیشه برای کلاس جالب است.این آزمایش حال وهوای کلاس را عوض کرده وتنوع خوبی را در محیط درسی به وجود می آورد.

در شیمی 4 و3 با تولید رسوب زرد قناری سرب 2یدید آشنا هستیم ولی این ماده بسیار سمی، چگالی زیادی دارد و ته نشین می شود.حالا کار را به شکل جالب تری ادامه می دهیم. اگر  ارلن حاوی این ماده را آهسته حرارت دهیم ذرات اکلیلی براق طلایی رنگ وزیبایی را شناور در محلول ، می بینیم که از هم جدا شده و در محیط باقی می مانند ومنظره زیبایی از باران طلایی دیده رامی سازند.

5 – آزمایش تولید بیو گاز: از این آزمایش در شیمی1 قسمت بیو گاز ویا در چگالی گازکربن دی اکسید که باعث سنگینی بادکنک  شده می توانیم بحث کنیم  همچنین در شیمی 3 برای زمانی که سامانه روی سیستم کار انجام می دهدنیز می توانیم  از این آزمایش ساده استفاده کنیم. داخل ارلن آرد وشکر وخمیر مایع میریزیم وسر آن بادکنک می بندیم خروج کربن دی اکسید باعث باد شدن باد کنک می شود وچون بادکنک سنگینی است روی زمین می غلتد.

6 – آزمایش تعیین در صد اکسیژن هوا: به روش بسیار ساده تر از کتاب شیمی1 می توانیم درصد اکسیژن هوا را اندازه بگیریم. ابتدا با لوله شور ته استوانه مدرج بزرگی را چرب می کنیم وپودر آهن در آن می ریزیم تا به صورت یک لایه بچسبد واین مجموعه را وارونه در تشتک آبی قرار می دهیم  پودرآهن در مجاورت بخار آب سریعا زنگ می زند ودر طی پیشرفت  کلاس به تدریج آب در استوانه بالا می آید وکمبود حدود 20% اکسیژن را به خوبی روی استوانه مدرج نشان می دهد.

7 – آزمایش پیل سوختی : یک سری آزمایش های جالب در این قسمت مرور شدند.  آزمایش تولید انرژی الکتریکی به کمک سلول سوختی مبحثی مهم از شیمی چهارم بود که تا به حال بسیاری از همکاران ندیده بودند وبرایشان جالب بود.این مبحث در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همکاران با کار دستگاه سلول سوختی آشنا شدند وروی آن نظرمی دادند. همچنین آزما یشی در مورد تبدیل انرژی خورشیدی به برق  داشتیم که توسط یک لامپ روشن به جای نور خورشید ویک سری سلول خورشیدی انجام شدوبرق مربوط به الکترولیزآب را تامین کرد.

8 – آزمایش جالب روی تغییرفشارهوا: فرو رفتن تخم مرغ پخته درون ارلن ،پدیده ای عجیب است. در شیمی 1این آزمایش کاربرددارد.  به کمک 2شمعی کوچکی که در تخم مرغ فرو کرده وروشن می کنیم می بینیم که تخم مرغ به درون ارلن مکیده می شود.حالا می توانیم روی تغییر فشارهوا بحث کنیم. البته در آخر کار، بیرون کشیدن تخم مرغ از ظرف ارلن، کار آسانی نیست.

9 – آزمایشی در مورد اندازه گیری جحم گاز تولیدی: گاز هید روژنی که در اثر سدیم بر آب در یک ارلن تخلیه بدست آمد را در دستگاه مربوطه به کمک شلنگ رابط به سرنگ منتقل کردیم وحرکت پیستون سرنگ، حجم دقیق گاز تولیدی را در هر لحظه نشان می دهد.این آزمایش را می توانیم در قسمت ترمو دینامیک شیمی 3 توضیح دهیم.

10 – شناسایی انواع بلورها :  وارد شدن به دنیای بلورها ،به کمک میکروسکوپ ها انواع رنگی مختلفی از بلورها را می دیدیم که هر یک زیبایی خاصی داشتند.فقط کافی بود روی لامل  کمی پودر نمک انتخابی واسپری آب را می گذاشتیم وسپس لامل رازیر میکروسکوپ قرار می دادیم. زیر میکروسکوپ ها با دنیای  شگفت انگیز بلورها شدیم.

11 – نمایشی جالب در مورد کاربرد اثر تغییر دما :این آزمایش ضمن نمایش اثر تغییردما، برای صرفه جویی در زمان کار در آشپزخانه کاربرد خوبی دارد. اگر تعدادی سیب زمینی را در آبجوش بندازیم سپس آنها را در آب یخ قرار دهیم ، پوست آنها براحتی وبه سرعت کنده می شود.