سؤالات عملی مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی - اردیبهشت 85

سؤالات تئوری مسابقات آزمایشگاهی - مرحله استانی - اردیبهشت 85  /  پاسخنامه

سؤالات تئوری و عملی مسابقات آزمایشگاهی مرحله کشوری - مرداد 84  /   پاسخنامه

پنجمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 83) – آزمون عملی 88.06
دهمین دوره - مرحله استانی (بهار 88) - آزمون تئوری 184.32
دهمین دوره - مرحله استانی (بهار 88) - آزمون عملی 81.92
دوازدهمین دوره - مرحله استانی (بهار 90) - آزمون تئوری نامعلوم
دوازدهمین دوره - مرحله استانی (بهار 90) - آزمون عملی نامعلوم
ششمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 84) – آزمون تئوری 92.67
ششمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 84) – آزمون عملی 156.67
نهمین دوره – مرحله استانی (بهار 87) – آزمون تئوری 111.10
نهمین دوره – مرحله استانی (بهار 87) – آزمون عملی 95.23
نهمین دوره - مرحله کشوری (مرداد ماه 87) - آزمون تئوری نامعلوم
نهمین دوره - مرحله کشوری (مرداد ماه 87) - آزمون عملی نامعلوم
هشتمین دوره - مرحله استانی (بهار 86) - آزمون تئوری 168.45
هشتمین دوره - مرحله استانی (بهار 86) - آزمون عملی 39.94
هفتمین دوره - مرحله کشوری (مردادماه 85) - آزمون تئوری 103.94
هفتمین دوره - مرحله کشوری (مردادماه 85) - آزمون عملی 137.22
هفتمین دوره – مرحله ی استانی (بهار85) – آزمون تئوری 71.17
هفتمین دوره – مرحله ی استانی (بهار85) – آزمون عملی 40.96