اطلاعیه :
گروه شیمی منطقه 6 در راستای  اجرای برنامه های سازمان در نظر دارد مسابقات زیر را برگزار نماید وبرترین کارها مورد تشویق قرار می گیرند.
1 - مسابقه طراحی پرسش های مفهومی وتصویری از شیمی 3 - مهلت93/10/26
2 - مسابقه ارائه مقالات یا تولید محتوی    -  مهلت 93/12/18