بنام خدا

 

طراحی کلینیک مجازی)کلینیک الکترونیکی تخصصی معلم یار(پرسش و پاسخ سئوالات درس

 

مقدمه

همواره در جریان فرآیند آموزش ، تعامل میان همکاران و نیاز به امر مشورت و بکارگیری تجارب

دیگران در جهت بهبود یاددهی یادگیری نیاز مبرم میباشد . به دلیل عدم امکان ارتباطات حضوری

، باید معلمان با اجرای برنامه هایی تعاملات آموزشی بیشتری با یکدیگر داشته و نظرات سازنده و

مفید خود را به اشتراك بگذارند .امروزه این امر با وجود وسایل پیشرفته ارتباطی و الکترونیکی می تواند میسر گردد .

دراین رابطه طرح کلینیک مجازی برنامه ریزی و اجرا می گردد.

 

اهداف:

-1 پاسخ گویی به نیاز همکاران در جهت بهبود فرایند آموزشی

-2 ایجاد فضای امن و اطمینان بخش برای دریافت پاسخ ابهامات درسی

-3 امکان تعامل سازنده همکاران یک درس در کل کشور

-4 مدیریت زمان و استفاده بهینه از وقت و هزینه

شیوه اجرای طرح :

در این روش همکاران پرسشهای خود را به ایمیل گروه آموزشی شیمی اداره کل یا منطقه مربوطه

ارسال می نمایند.

 

سرگروههای مناطق حداکثر ظرف مدت )یک هفته( پس از دریافت ایمیل، پرسش را به همراه

پاسخ صحیح، جهت بررسی و درج در سایت گروه ، به گروه شیمی اداره کل ارسال می نمایند.