اصطلاح شیمی سبز در رابطه با طراحی محصولات و فرآیندهای شیمیایی ویا اعمال سیاست هایی است که تولید و استفاده از مواد خطرناک را کاهش داده یا کاملا از بین می برد. وبه عدم آلودگی محیط زیست  کمک می کند. بهتر است همه ما فکر کنیم چه اقداماتی را می توانیم در این راستا داشته باشیم.