عید قربان تجلی عشق وایثارمبارک: 
اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی، باران به تو خواهد گفت کجا کاشته ای پس خیر بکار ، بالای هر زمینی... وزیر هر آسمانی...