همکاران محترم: 
لطفا در طراحی پرسش های خرداد ماه بارم بندی سوالات را حتما کنترل بفرمایید .ودر پرسش های طرح شده از شکل نمودار وجدول استفاده کنید تا تنوع خوبی در نوع سوالات ایجاد شود.