همکاران عزیز : ضمن تبریک روز معلم وبا آرزوی سعادت وسلامتی برای کلیه شما بزرگواران، از حضور شما در گردهمایی شیمی تشکر می کنیم.