همکاران محترم : در شیمی پایه اول همه ما صحبت هایی از شیمی سبز را در کلاس هایمان ارائه می کنیم لطفا تجربیات خود را در مورد این شاخه حیاتی در شیمی مطرح کنید تا همگی بتوانیم از آن بهره مند شویم.