همکاران محترم: بیاییم با لیست کارهای خانه تکانی به استقبال سال نو برویم: 1- پاک کردن غم های گذشته 2 - دور ریختن کینه ها 3 - شستن افکار منفی 4 - سبز کردن مهر در خانه 5 -خرید شادی وحراج محبت