همکاران گرامی: در این ایام خاص امیدوار باشیم  در گروه رهروان سالار شهیدان باشیم واعمالمان مورد قبول حق واقع شوند.