همکاران محترم: از شما دعوت می کنیم در مسابقات زیر شرکت فرمایید:
1 - مسابقه طراحی پرسش های مفهومی وپاسخ در شیمی3     -مهلت ارسال تا 20 آبان
2 - مسابفه مقاله  نویسی در مورد موضوعات روز شیمی ویا تجربیات آموزشی     - مهلت ارسال تا 25 اسفند
کارهای برگزیده مورد تشویق قرار خواهند گرفت