همکاران گرامی به اطلاع می رساند با توجه به تغییرات کلی کتاب شیمی ۲ و آزمایشگاه، در پاره ای موارد، اصلاحاتی از دید ناظران جا مانده است. از این رو، ضمن پوزش از شما عزیزان موارد اصلاحی به شرح زیر ارایه می شود.

صفحه ۳۳: داده های جدول در دمای نزدیک به دمای اتاق است.
صفحه ۳۸ :لانتانیدها  خانه های ۵۷ – ۷۰  و آکتنیدها خانه های ۸۹-۱۰۲ جدول را دربر می گیرند.
صفحه ۸۰ : پیشوند تترا در نام N2O4  را به رنگ قرمز تیره تغییر داده شود.
صفحه ۹۹: سطر آخر، شاخه فرعی -CH3CH3 را به -CH3CH2 تغییر داده شود.
صفحه ۱۰۵: در ساختار ۲- هپتانون، اتم هیدروژن متصل به گروه کربونیل حذف شود.

همکاران عزیز باید توجه داشته باشید که علت قرار گرفتن لانتانیم در دسته ی d یا f جزو اهداف آموزشی کتاب درسی نیست . همچنین تمامی رفتار عنصرهای ردیف ششم و هفتم شناخته نشده است و تحقیقات علمی گسترده ایی در حال انجام است.

منبع: وب سایت گروه شیمی دفتر تألیف کتب درسی