محتوای كتاب پیش دانشگاهی سال 91-92 متناسب سازی شده، بطوریكه چهار صفحه از محتوای كتاب كاسته شده است. موارد متناسب سازی شده شامل حذفیات زیر می باشد:

  1. صفحه 21 / شكل 16 مكانیزم هیدروژن دار شدن اتن
  2. صفحه 58 / توضیحات زیر جدول
  3. صفحه 61 / فكر كنید
  4. صفحه 67 / بند 5 همچون دانشمندان
  5. صفحه 77 / فكر كنید
  6. صفحه 79 و 80 / سنجش حجمی اسید و باز
  7. صفحه 95 / سلول غلظتی

در عین حال یادآوری می شود كتاب چاپ 90 قابلیت استفاده برای مطالعه را دارد.

منبع : سایت دفتر تالیف کتب درسی